صفحه اصلی آذربایجان سخنرانی مانقورت «جواد طباطبایی» در تبریز لغو شد