صفحه اصلی اخبار سربازان روسی به دلیل تلفات سنگین در نزدیکی ووهلدار از انجام حمله خودداری می کنند