صفحه اصلی آذربایجان سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان همدان مطرح کرد وجود 24 فروچاله در همدان/تشدید کسری حجم مخزن دشت‌ها