صفحه اصلی آذربایجان سیلاب، بزرگراه مشگین شهر – اردبیل را زیر آب برد