صفحه اصلی آذربایجان شما تورک ها تهران را بدون خونریزی، اشغال کرده اید…/مهندس حسن راشدی