صفحه اصلی آذربایجان صمد بهرنگی تقسیمبندی قدیمی عوام- خواص و نخبه- توده را برهم زد و هر دو گروه را شیفته خود کرد