صفحه اصلی آذربایجان طبق نظر اولیه بازرس کار کارفرمای زنجانی در حادثه مرگ قهرمان ووشوی جهان مقصر است