صفحه اصلی آذربایجان علاقمندی فرانسه برای توسعه همکاری های تجاری با آذربایجان شرقی