صفحه اصلی مقالاتتاریخ غار تام تامای اورمیه مسکن انسانهای باستان ( به قدمت حداقل شصت هزار سال)