صفحه اصلی جهان تورکتورکان خراسان فاشیست‌های تورک ستیز مزار «حسن اوغلو اسفراینی» شاعر بزرگ تورک را تخریب کردند