صفحه اصلی حقوق بشرفاشیستها, نژاد پرستها - Fascists, Racists فرهنگستان زبان فارسی یا شعبه‌ی انگلیسی جعل هویت و تحریف تاریخِ ایران