صفحه اصلی آذربایجان قائم مقام وزیر بهداشت در زنجان: ۲۴ هزار تخت به بیمارستان‌ها اضافه شد؛ ‌هنوز به استاندارد‌ کامل نرسیده‌ایم