صفحه اصلی جهان تورکتورکان قاشقایی قشقایی‌ها قوم نیستند، یک ملت بزرگ هستند