صفحه اصلی Featured قیز قلعه سی در رودبار/ابراهیم رشیدی در نزدیکی رودبار روی تخته سنگی در داخل سفیدرود بنایی قرار دارد