صفحه اصلی آذربایجان ماهیان مرده سد یامچی عامل بیماری گوارشی در شهروندان اردبیلی