صفحه اصلی آذربایجان محب‌خدایی در جلسه ستاد استانی «تبریز 2018»: «تبریز 2018» در ترکیش ایرلاین‌ تبلیغ می‌شود