صفحه اصلی آذربایجان مخالفت نماینده مردم اورمیه با تغییر نام “گؤلمان” و سایر اسامی اصیل تورکی در این شهر