صفحه اصلی آذربایجان مدیرکل سنجش از دور سازمان فضایی ایران: کاهش مساحت دریاچه ارومیه از ابتدای سال