صفحه اصلی آذربایجان مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان خبر داد: ثبت خانه حكيميان زنجان در فهرست آثار ملی