صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی معادن آذربایجان/ضررها برای ما و عیش و نوش برای کویرنشینان