صفحه اصلی آذربایجان معترضان در ارمنستان ساختمان وزارت خارجه را محاصره کردند