صفحه اصلی اخبار مقامات اروپایی: ذخیره پهپادهای ایرانی روسیه رو به اتمام است