صفحه اصلی آذربایجان میبدی : فقر زیاد در جامعه باعث رواج تن فروشی شده است