صفحه اصلی آذربایجان جاده‌های نامناسب میراث جهانی تخت سلیمان تکاب را ناشناخته کرده است