صفحه اصلی مقالات  میراث دوم تورکان به جهان اسلام: قوتادغوبیلیک؛ حکمت ملی تورکی اسلامی