صفحه اصلی حقوق بشر نادر شاه افشار، از بزرگ‌ترین پادشاهان تورک تاریخ