صفحه اصلی آذربایجان نامه سرگشاده فعال کارگری آذربایجانی؛ همسرم با سیاست گروگانگیری زندانی شده است