صفحه اصلی آذربایجان نصب پوسترهای حمایتی از دریاچه اورمیه در شهر کرج و گلستان