صفحه اصلی آذربایجان نصب پوستر میکائیل قلی پور و هوشنگ نقی زاده در سطح شهر اورمیه