صفحه اصلی حقوق بشرفاشیستها, نژاد پرستها - Fascists, Racists نقدی بر «چرا ایرانیان نژاد‌پرست نیستند»