صفحه اصلی آذربایجان نمایشگاه عکس «کدخدایان دریاچه» در بندر شرفخانه برگزار می شود