صفحه اصلی حقوق بشر نماینده تبریز: کلیات طرح تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس تصویب شد