صفحه اصلی آذربایجان نماینده شبستر: از وزیر آذربایجانی حمایت می کنیم