صفحه اصلی حقوق بشر آخرین نفس های نگین فیروزه ای آذربایجان/ وضعیت دریاچه تا اتمام پروژه بر همین منوال خواهد بود