صفحه اصلی اخبار هجوم و فحاشی پان‌فارس ها به خواننده‌ای که دیگر ترانه «خلیج ف ا ر س» را نمی خواند!