صفحه اصلی آذربایجان هشدار درخصوص تاخیر در احیای دریاچه اورمیه