صفحه اصلی آذربایجان واکنش کارخانه ایران‌خودرو در تبریز به خبر احتکار خودروها در پارکینگ؛ خودروها کسری قطعات دارند!