صفحه اصلی آذربایجان وجه تسمیه خرابه ها/رحیم غلامی در هر کلمه ای معنا و اندیشه محتوایی تاریخی قرار داده شده است. ذات وجودی هر کلمه پاک و منزه است