صفحه اصلی آذربایجان وزارت امورخارجه آمریکا ؛” مقامات ایرانی عباس لسانی و علیرضا فرشی را به دلیل حمایت از حقوق اقلیت‌ها آزار می‌دهند “