صفحه اصلی آذربایجان پان ایرانیستها در آرزوی سوختن بازار و رسیدن به تکه پارچه!/ مهندس حسن راشدی مثلی در بین ترکهای آذربایجان معروف است