صفحه اصلی آذربایجان پخش کتاب‌ تورکی در مغان‌شهر: “من دیلیمی قوجاقلارام حؤکمو اگر دار اولسادا “