صفحه اصلی آذربایجان پیرمؤذن مانقورد، بالاخره چهره تُرک‌ستیزانه خود را آشکار کرد + فیلم