صفحه اصلی آذربایجان چاروق قاجاری به موزه باستان‌شناسی ابهر رفت