صفحه اصلی آذربایجان چین شمار قربانیان در ووهان را ۱۲۹۰ نفر افزایش داد!