صفحه اصلی آذربایجان چین شمالی سرزمین تاریخی تورک هاست، تابقاج،گورشاد و قره خانیان/پرویز شاهمرسی