صفحه اصلی آذربایجان کارگردان ترکیه ای درباره جنگ شوشا فیلم سینمایی می سازد