صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی کار دریاچه اورمیه از هشتگ در فضای مجازی و کمپین دیگر گذشته است