صفحه اصلی آذربایجان کاهش ۲ میلیارد مترمکعبی حجم آب دریاچه اورمیه در یک سال گذشته