صفحه اصلی آذربایجان کره جنوبی واردات نفت از ایران را به صفر رساند