صفحه اصلی آذربایجان کوبیدن بر طبل جنگ، ظلم و خیانت در حق ملت است